Iskolánk története

 

Újkígyós 1815-ben települt, mint „gányó”-község (dohánykertész-község). A tanítás Búza Pál portáján az ideiglenes iskolateremben folyt. 1821-ben egytantermes, tanítói lakással ellátott iskola épült vályogból. 1823-ban 9 fiú és 2 lány, a következő évben már 39 fiú és 18 lány járt iskolába. A lakosság (s főleg a gyermekek) száma dinamikus növekedést mutatott. Ez szükségessé tette egy új iskola építését. Erre 1839-ben került sor.

1910-ben felújították és bővítették azt az iskolát, amelyet 1821-ben építettek és Központi Iskolának neveztek. Az épület később is sok átalakításon ment át: egy majd két tanterem volt benne. Jóval később négy kicsi tantermet alakítottak ki itt.(Később teljesen egybenyitották, hogy tornateremmé váljon.)

A Szent Imre-telepen 1926-ban építtetett a község egy szép épületet, melyben helyet kapott a Szent Kereszt Rend szerzeteseinek rendháza, a kápolna és három tanterem. Ebben az iskolában 231 tanköteles gyermeket három tanító nővér tanított. Az államosítás után az iskolában állami oktatás kezdődött (Az épületet ma is „Zárda iskolának” nevezik az újkígyósiak.) 1928-ban új iskolaépület épült fel két tanteremmel. Az eddig többnyire katolikusok lakta faluba egyre több evangélikus család is betelepült. Ők építették fel 1934-ben a Gyulai úton az ún. Evangélikus Iskolát szolgálati lakással. Az államosítás után ebben az iskolában is állami oktatás kezdődött.(Ezt az épületet ma már nem használjuk tanításra.)

1939-ben kezdődött az Apáti pusztán egy tanyai iskola építése két tanteremmel, mely 1964-ig működött.

1952-ben állami beruházásból és lakossági társadalmi munka segítségével felépült a Petőfi utcában az emeletes iskola /nagyiskola/. Szükségessé vált, mivel az iskolák államosítása (1948) és a nyolcosztályos tanítás bevezetésével megemelkedett a tanköteles korú gyermekek száma. Közel ezer tanulója volt ekkor Újkígyósnak, de a felső tagozat létszámát emelte az is, hogy két évig a szabadkígyósi felsőtagozatos gyerekek is naponta vonattal bejártak Újkígyósra iskolába. Az iskola igazgatója ekkor Sík Jenő, akitől ezt a feladatot Varga O. János, majd Botházy Károly vette át.

Az 1970-től tartó létszámcsökkenés csak 1981 után szűnik meg, amikor ismét több gyermek jár iskolába, s a növekedés 1986-ig folyamatosan tart. Az 1962-ben és az 1964-ben végleg megszűnt tanyai oktatás után csak osztott rendszerű tanítás van Újkígyóson. Az ötvenes évekre jellemző magas hiányzási számok helyett kialakul a gyermekek rendszeresebb iskolába járása, sőt azok részére, akik korábban „kimaradtak", megszervezték a Dolgozók Iskoláját. Igen sok felnőtt fejezte be így az általános iskolai tanulmányait.

Miután (1964-ben) Apáti pusztán is megszűnt a tanítás, az ottani iskolát lebontották, majd anyagából az emeletes iskola udvarán felépült a József Attila utcára néző udvari épület előadó- és műhelytermekkel. Különösen nyomasztó gondot jelentett, hogy míg a községben sok szép, új ház épült, az iskolaépületek megmaradtak azon a szinten (csak sokkal elhasználtabb állapotban), ahogy a múlt században felépültek. Felújításukra, vagy új épület létesítésére nem áldozott a község, pedig az emeletes iskolában is több „szükségterem" működött már ekkor kényszermegoldásként szertárakból, vizesblokkból kialakítva.

Csak 1989-ben változott meg a helyzet, amikor hosszas kérvényezések után végre felépült a nagy iskolához csatolva egy négy tanteremből, szertárakból, foglalkoztató tantermekből álló toldaléképület, amelyekre már a létszámnövekedés miatt is nagy szükség volt. Ebben az időben Králik Jánosné volt az igazgató.

Az iskola és a község sportéletében a Felföldi István testnevelő tanár által megalapozott kézilabdajáték ekkorra már meghonosodott. A tanár úrnak sikeres edzőtanár utódja: Skaliczki László az újkígyósi diákokat az „úttörő-olimpiá"-kon többször is országos dobogós helyre juttatta el. Az iskola 1993-ban felvette a Széchenyi István Általános Iskola nevet, az iskola igazgatója ekkor Buday György volt. A fejlődés nagy állomásaként tartható számon, hogy 1993-ban új sportcsarnok épült a községben. Ezzel az építkezéssel hosszú időre megoldódott az iskola tornaterem-gondja is.

 

(Felhasznált irodalom: Králik Jánosné Füzesi Etelka: Újkígyós)

 

 

ÚJ ISKOLA ÉPÜLT

 

2002. június 8. Régen várt, és sokáig nevezetes időpont községünk történetében: iskolaavatás Újkígyóson.

50 évvel ezelőtt döntöttek úgy a község akkor elöljárói, hogy új, modern iskolát építenek a Petőfi utcán. Ekkor épült az „emeletes” iskola épülete, amely mellett azonban a falu több pontján is megmaradtak a működő iskolaépületek.

A száz évnél is idősebb, épületek állandó karbantartással, javítgatással sem váltak igazán alkalmassá az oktatásra, az alsó tagozatos osztályok szétszórása pedig az utóbbi időben már komoly akadályai voltak a pedagógiai műhelymunkának. Külső épületeink közben annyira leromlottak, hogy jelentős munkával sem lett volna érdemes felújítani, és akkor jött a belvíz, amely végképpen eldöntötte, hogy ezek az épületek már nem használhatók, sőt életveszélyesek lettek.

A Képviselő testület úgy határozott, hogy az életveszélyes iskolaépületek kiváltását a meglévő emeletes iskola bővítésével oldja meg, így készült el a most átadott udvari bővítés, a József A. utcai szárny tetőtér beépítése, az emeletes rész foghíjbeépítése és a közöttük kialakított zsibongó.

A munkálatok 2001. június végén kezdődtek és egy teljes tanéven át tartottak, de az eredmény bőven kárpótol bennünket az építkezéssel járó kellemetlenségekért.

Az új iskolaépület elkészült, az avatással birtokba veszik a gyerekek.

 

Néhány statisztikai adat az új épületről:

 

Három szinten 18 tanterem, 7 szaktanterem, 5 csoportszoba, 1 könyvtár van összesen 1658 négyzetméteren, tanári szobák, szertárak és mellékhelyiségek összesen további 340 m2, a folyosók, lépcsőházak alapterülete 770 nm, a zsibongó területe 364 négyzetméter. Az iskola fedett létesítményei összesen mintegy 3200 négyzetmétert tesznek ki.

Az intézményen 6 bejárati ajtó és további két vészkijárati ajtó van, a belső számozott ajtók száma 62. Az egész intézmény kettős biztonsági rendszerrel, ezen kívül tűz és füstjelző rendszerrel van ellátva.

Az épületen kívül hatalmas betonozott kerékpártároló, széles járdák, aszfalttal borított játszótér, a tornatermi parkolóval együtt több, mint 1500 négyzetméter szilárd burkolatú tér áll rendelkezésre, ezen kívül hatalmas füvesített játszótér és park készül el a következő tanév elejére.

A József Attila utcai főhomlokzat előtti díszburkolattal ellátott parkoló és a később kialakítandó zöld övezet, méltó külső megjelenést biztosít az iskola számára.

Nyugodtan kijelenthetjük, iskolánk városi szinten is kiemelkedő adottságú létesítmény, amelynek belső értékei legalább olyan jelentősek, mint külső megjelenése.

 

(Buday György)

 

 

Az iskola igazgatója 2007. augusztus 1-jétől 2017. július 31-ig Korcsokné Erdős Zsuzsanna volt.

 

A jelenlegi intézményvezető 2017. augusztus 15-től  Kunstár Anna Mária.