PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

az újkígyósi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési intézmény vezetői állására

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: EMMI rendelet) foglaltak alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET

az újkígyósi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

igazgatói beosztásának betöltésére

a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (Mt.) foglaltak szerint.

Az igazgató munkaviszonya és annak időtartama:

A költségvetési szerv igazgatója az Mt. szerinti vezető állású munkavállalónak minősül, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetői megbízás időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor. (Új munkaviszony létesítése esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.) 

A vezetői munkakör:

A vezetői megbízás 2022. augusztus 1. napjától 2027. július 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szól.

Az intézmény igazgatója egyszemélyi felelős vezetője az integrált intézménynek, felelőse a feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon használatának és megőrzésének.

Feladata az intézmény szakmai vezetése, a munkáltatói jogkör gyakorlása, az integrált intézményhez tartozó panzió gazdaságos működésének koordinálása.

A munkavégzés helye:

Az intézmény székhelye: Békés megye, 5661 Újkígyós, Arany J. utca 42. és az intézmény vezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatellátáshoz kötődő (Petőfi utca 40., Iskola utca 7., Arany J. utca 47.) telephelyek.

Javadalmazásra vonatkozó információk:

 

A munkabér megállapítása az Mt. rendelkezéseinek figyelembe vételével történik.

Pályázati feltételek:

 • Az EMMI rendelet 1. melléklet 9. pontjában meghatározott szakképzettségi, szakképesítési feltételeknek való megfelelés:
 1. felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés, vagy
 2. végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő munkakörben legalább ötéves szakmai gyakorlat
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • az EMMI rendeletben előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat annak a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről.

Az elbírálás során előnyt jelent:

 • kulturális rendezvények szervezésében szerzett gyakorlati tapasztalat,
 • szövegszerkesztő programok és multimédiás eszközök használatában, internetes kommunikációban való jártasság.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai és vezetői programot.

A pályázathoz csatolni szükséges:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • felsőfokú végzettséget, szakirányú szakképzettséget, illetve szakirányú szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégzését igazoló tanúsítvány másolatát, vagy az annak elvégzéséről szóló szándéknyilatkozatot,
 • a szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatát,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozatát, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatának sikeressége esetén a vagyonnyilatkozat-tételi eljárása lefolytatását vállalja,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló képviselő-testület a személyét érintő tárgyalás alkalmával nyílt vagy zárt ülést tartson,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyével szemben összeférhetetlenség nem áll fenn.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2022. május 6. 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat postai úton vagy személyesen, Újkígyós Város Önkormányzat Polgármesterének címezve (5661 Újkígyós, Kossuth utca 41.) kell benyújtani.

A borítékon kérjük feltüntetni „Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat” 

A pályázat elbírálásának módja és rendje:

A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, valamint az intézmény megismerésére irányuló igényüket Botyánszki Pál polgármestertől kérhetik.

Telefonszám: 06+36 70 31503860, e-mail: polgarmester@ujkigyos.hu

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő 5 napon belül Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a munkáltatói jogkör gyakorlója -által létrehozott, a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező, legalább háromtagú bizottság hallgatja meg.

A nyertes pályázatról – a bizottság véleményét mérlegelve – Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 30.

A pályázati felhívás közzétételének a helye:

 • Újkígyós Város Önkormányzat honlapja, www.ujkigyos.hu,
 • Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár facebook oldala

 

Kapcsolódó hírek

Kövessen minket a Facebookon is!
Facebook Pagelike Widget
Következik
 • Nincs esemény
Naptár
<< szept 2023 >>
hkscpsv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Megszakítás