Infrastruktúra – Újkígyós város weboldala

Infrastruktúra

INFRASTRUKTÚRA

Újkígyóson a közműhálózat kiépítettsége nem csak a községekre jellemző szintet haladja meg, hanem kiállja az összehasonlítást számos várossal is. A nagyközségben az elmúlt évek fejlesztéseinek következtében a közműhálózat lényegében teljesen kiépítettnek tekinthető. Vonatkozik ez az elektromos hálózatra és közvilágításra, az ivó- és szennyvízhálózatra, valamint a gázszolgáltatásra. A település utcái döntő többségükben burkoltak.

A közműhálózat kiépítettsége a nagyközségben (2006)

Megnevezés

Kiépítettség

Bekötöttség

Hossza (km)

Aránya (%)

Db

Aránya (%)

Ivóvízhálózat

37,5

100

2237

100

Szennyvízcsatorna

35,9

98

1660

80

Villamosenergia

37,0

100

2275

100

Gázhálózat

36,5

99

2009

90

Telefonfővonalak

37,0

100

1337

60

Kábeltévé

37,0

100

1800

80

Szennyvíztisztító

37,5

100

1

100

Hulladékszállításba bevont lakások száma

1696,4 tonna

 

2100

100

Közvilágítás

   

100

Újkígyós település elektromos energiával jól ellátott. A gázenergia hálózat kiépítettsége a belterületen 99%-os. A kommunális hulladék rendszeres elszállítása megoldott. A szennyvízcsatorna-hálózat ki van építve a településen. A burkolt utak aránya 92%-os.

Összefoglalva megállapítható, hogy a kisvárosi átlagot meghaladó mértékben kiépített a település infrastruktúrája a következő területeken:

 • a település belterületének ivóvízellátása, az ellátás minősége;
 • a település túlnyomó részén hozzáférhető a szennyvízelvezetés, a szennyvíztisztítás megoldott;
 • a település elektromos árammal való ellátottsága mind mennyiségi, mind minőségi szempontból megoldott;
 • a gázhálózat kiépítettsége késznek tekinthető;
 • a telefonhálózat a mobiltelefon-ellátottsággal kiegészülve teljes körűnek mondható;
 • a szemétszállítás megoldott a békéscsabai regionális hulladéklerakón;
 • a kábeltévé-hálózat kiépült;
 • a település útjainak 92%-a szilárd burkolattal ellátott.

szennyviztisztito-telep.jpg

Az újkígyósi szennyvíztisztító telep

Újkígyós közlekedése

Újkígyós közlekedési helyzetéről elmondható, hogy a közép-békési településegyüttes közelsége miatt országosan viszonylag jól megközelíthető, amin a középtávon megépítésre kerülő autópályák és gyorsforgalmi autóutak térségi szakaszai nagyságrendi előrelépést jelentenek majd. Közúton jól megközelíthető a térségből Szeged, Kecskemét, Szolnok, Budapest, Debrecen és az országhatár (Románia). Ugyanakkor a közúti összeköttetés hiányosságai közül kiemelhető a helyi desztinációk megközelítésének nehézkessége. Hiányzik egy Újkígyóst Békéscsabával és Békés megye déli térségével összekötő feltáró út, valamint a meglévő 4431. számú út minősége is javítandó. (Békés megye rendezési tervében szerepel.)

A település közigazgatási területén halad át a 4431. jelű Gyula – Gerendás közötti összekötő út, amelynek forgalma 2004-ben az 5187 kódszámú forgalomszámláló állomás adatait figyelembe véve 2726 Ej/nap.


A 4431. számú összekötő út forgalomszámlálási adatai 2004-ben
ut.jpg

Az összekötő út állami tulajdonban és a Magyar Közút Állami Közútkezelő Fejlesztő Műszaki és Információs Közhasznú Társaság Békés Területi Igazgatósága kezelésében van. A forgalomból fakadó kockázatok csökkentése érdekében az önkormányzat a 4431-es számú út keleti belterületi csatlakozásánál a Magyar Közút Kht-val, és az ÚFA Bt-vel közös beruházásban sárga lámpás veszélyjelzőt telepíttet.

A 2000. évben készült „Békés Megye hosszú távú országos közúthálózat-fejlesztési terve” felülvizsgálatát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Út és Vasútépítési Tanszék végezte. A felülvizsgálat összefoglaló anyaga 2006. április hónapban elkészült. Az összefoglaló anyag szerint a 4432–4431 jelű utak kereszteződésében körforgalmi csomópont épül, de ez kívül esik Újkígyós közigazgatási területén. Ugyancsak a fenti hivatkozott fejlesztési terv új mellékút építését javasolja Békéscsaba – Medgyesegyháza között, keresztül haladva Újkígyós közigazgatási területén.

iskolaut.jpg

A belterületi utak minőségének javítása kiemelt feladat volt az elmúlt években

Újkígyóson a helyközi tömegközlekedés egyetlen módja az autóbusz. Vasúti összeköttetése a környező településekkel és Békéscsabával a hetvenes évek elején megszűnt. Helyi tömegközlekedés a településen nincs, de a helyközi járat útvonala igénybe vehető a településen belül is. Autóbuszmegálló 9-9 van kiépítve, fenntartásuk az önkormányzat feladata. Mindemellett üzemanyagtöltő állomás is található a településen, a Tormási úton.

Újkígyós 52 utcájának belterületi úthálózata 37 262 m hosszú, ebből a kiépített utak aránya immár a 92%-os értéknek felel meg.

A településen belüli elhelyezkedését tekintve gyűjtőút funkciót tölt be a 4431 jelű Gyula – Gerendás közötti összekötő út belterületi szakasza a Gyulai utca vonatkozásában, az Arany J. utca, a Petőfi S. utca, a Kossuth L. utca a Petőfi S. utcától végig, valamint az Öreg utca Petőfi S. u. – Kossuth u. közötti szakasza. Az önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő gyűjtő utak 6,0 m szélességűek, az Arany J. utcában 7,0 m széles a meglévő szilárd burkolatú út.

 A nagyközség úthálózatának jellemzői

Megnevezés

Összesen (km)

Megoszlás (%)

Összesből:

Megoszlás: összesből

Önkormányzati (km)

Állami (km)

Önkormányzati

(%)

Állami

(%)

Teljes úthossz

77

100

74

7

91

9

Ebből: belterületi

37

48

34

3

91

9

            Belterületi             szilárd             burkolatú

30

81

27

3

89

11

Járda hossza

68

100

68

 

100

 

Ebből: kiépített

60

88

60

 

100

 

Kerékpárút

5

100

5

 

100

 

Forrás: Nagyközség önkormányzata

Az előző pontban fel nem sorolt utak a kiszolgáló-lakóutak kategóriájába tartoznak. A településen belüli forgalom nagy részét a gyűjtő utak vezetik le.

A kiszolgáló, lakó utak nagy többsége szilárd útburkolattal kiépített, ugyanakkor természetesen vannak még olyan utcák, melyek nem rendelkeznek szilárd burkolattal, de ezek száma elenyésző.

A településen a közintézmények környezetében a gépjármű várakozóhelyek kiépítésre kerültek, a Gyulai úton 10 db, az Arany János utcában 8 db, az iskolánál 10 db, a Petőfi utcai Idősek Otthona előtt 12 db, a Polgármesteri Hivatal előtt pedig 30 db parkolóhely van. A lakóépületek parkolási igénye általában telken belül megoldható. Kerékpárút a településen a 4431. számú út mellett húzódik, továbbhaladva összeköti a két testvértelepülést, Újkígyóst és Szabadkígyóst. Szabadkígyós keleti végétől indul és Újkígyóson a Petőfi utcáig épült ki. Hossza mindösszesen kb. 6000 m, ebből Újkígyós közigazgatási területén 4600 m van.

Mivel a kerékpáros közlekedésnek a településen – és a térségben is –  nagyon komoly hagyományai vannak, és a mindennapokban ma is az egyik legfontosabb közlekedési módnak számít, ezért szükségesnek látszott a település kerékpárút-hálózatának fejlesztése.

A meglévő Szabadkígyós-Újkígyós kerékpárút Újkígyós belterületi szakaszainak kiépítésére az önkormányzat „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Újkígyóson (DAOP-2007-3-1-2)” címen nyert el 2007. decemberében támogatást a Dél-alföldi Operatív Programból. A projekt elszámolható költsége 83 millió Ft, a támogatás összege 74,7 millió Ft.

A beruházás nyomán egy több mint 5 km hosszú összefüggő hálózat jön létre, amelyet naponta 7000 ember használ rendszeresen. A nyomvonal kijelölésekor a lehető legnagyobb érintetti létszámra törekedtek, így az érinti az általános iskolát, az egészségházat (két háziorvos, egy gyermekorvos, védőnők, fogorvos), a postát, az idősek otthonát, a könyvtárat, a művelődési házat, a települési rendezvényeknek helyet adó teret, a helyközi buszközlekedés öt buszmegállóját. A projekt számszerű eredménye 2,3 km új kerékpárút és nyolc fedett kerékpártároló kiépítése lesz. Több más hatás mellett az egyik legfontosabb cél a közlekedés-biztonság fokozása volt.

Újkígyós járdahálózatának hossza 68 384 m. Ebből beton, vagy aszfaltozott járda 51 580 m, betonlap járda mintegy 10 000 m, egyéb burkolatú (tégla) 450 m, kiépítetlen 6860 m. A kiépítetlen járdák nagy többsége a még be nem épített területeken van.

A műszaki infrastruktúra és a kommunális ellátás

A település vízellátása

Az ivóvíz ellátás tekintetében Újkígyós részben a saját vízmű-telepén (Újkígyós, József A. u.) kitermelt vízzel, részben a regionális hálózatból átvett és bekevert vízzel látja el a fogyasztókat. A szolgáltatást az önkormányzat tulajdonában lévő Újkígyósi Vízmű Kft. látja el. A vezetékhálózatban az állandó és egyenletes nyomást egy 500 m3-es víztorony biztosítja a település központjában elhelyezve.

A helyi vízmű-telep területe 3816 m2. A vízkitermelést 4 db kút biztosítja, kapacitásuk összesen 1930 m3/nap. A település ivóvízhálózatának hossza 37 481 fm (bekötővezetékek hossza: 16 420 fm), A bekötővezetékkel ellátott ingatlanok száma 2234 db. A regionális rendszerről történő víz átvételre a helyi kutak arzéntartalma miatt van szükség.

ujkigyos-viztorony.jpg
Az újkígyósi víztorony

Vízkutak termelési adatai

Év

I. sz. kút

II. sz. kút

III. sz. kút

IV. sz. kút

Összesen

1996

72 796 m3

69 310 m3

77 633 m3

16 375 m3

236 114 m3

1997

71 394 m3

71 329 m3

68 906 m3

 5 584 m3

217 213 m3

1998

68 386 m3

65 933 m3

62 326 m3

0

196 645 m3

1999

94 .962 m3

17 449 m3

89 376 m3

0

201 787 m3

2000

90 650 m3

 7 740 m3

83 335 m3

0

181 725 m3

A vízmű kútjainak vízminősége

Kút száma

CH4N 1/m3

Fe mg/l

Mn mg/l

NH4 mg/l

KOId mg/l

Össz.k. NKo

As mg/l

I.

0,00

0,00

0,00

0,11

13,60

8,32

0,06

II.

0,25

0,00

0,00

0,22

16,30

2,22

0,10

III.

5,63

0,00

0,00

1,51

16,00

6,11

0,08

IV.

0,11

0,10

0,02

2,74

2,30

8,20

0,107

Szennyvízcsatorna-szolgáltatás

Újkígyóson 1997-óta üzemel a 2 AB+ISEAC technológiájú, 1300 m3/nap kapacitású szennyvíz tisztítómű. A telep elhelyezése Újkígyóstól nyugatra a belterület határától 1000 m-en kívül, a 4431-es út északi oldalán, a 05/4 hrsz-ú területen van.

A kezdetekben kizárólag tengelyen szállított szennyvizet tisztított, majd 1998-óta a települési szennyvíz-csatornahálózat folyamatos kiépítésével és üzembe helyezésével fokozatosan csatornán érkező szennyvízzel van terhelve. A tisztított szennyvíz befogadója a Dögös-Kákafoki belvízcsatorna. Bevezetése a csatorna kezdő szelvényénél van kiépítve.

A hálózatra rácsatlakozott ingatlanok száma 2006. november 1-jéig: 1600 db (ez az összes ráköthető ingatlan 80%-a).

A tisztítómű és a hálózat üzemeltetője az Újkígyósi Vízmű Kft. A szennyvíz hálózat gravitációs rendszerű, a település 10 öblözetre van osztva geodéziai adottságai miatt. A nyugalmi talajvízszint viszonylag magas állása miatt a hálózat mintegy 50%-át vákuum kutas víztelenítés mellett lehetett megépíteni, ezért a hálózat fele az év egészében a talajvíz szintje alatt van. A teljes hálózat hosszában 80-90 m-ként tisztítóaknák vannak kiépítve, megfelelő künetkiképzéssel. A hálózat üzembe helyezése előtt megtörténtek a nyomáspróbák, víztartás próbák és elkészültek a kamerás vizsgálatok is. A szükséges javításokat a kivitelező elvégezte. A gravitációs hálózat hossza 31 150 fm, a nyomóvezetékek hossza 4715 fm, a bekötővezetékkel ellátott ingatlanok száma 2320 db (ez az összes ingatlan 95%-a).

A fogadott szennyvíz mennyisége

Év

Fogadott szennyvíz mennyiség (m3)

1997

16 592

1998

18 716

1999

35 341

2000

71 933

2001 (újkígyósi adat)

162 113

 

A fogadott szennyvíz mennyiségében a Szabadkígyósról átjövő mennyiség is benne van, míg a rákötések csak az újkígyósi adatokat tartalmazzák.

Áramszolgáltatás

Újkígyós villamos energiával való ellátása DÉMÁSZ tulajdonú alállomásról és a Békéscsaba Nyugat 120/35/20 kV-os és a Medgyesegyháza 120/35/20kV-os alállomásról történik.

Az alállomásokról Újkígyós felé egy-egy 20 kV-os hálózat indul, mely a Szabadkígyósi Vízműnél, a középfeszültségű kapcsolóállomásnál találkozik. A település innen egy 20 kV-os gyűrűs hálózaton keresztül van ellátva elektromos árammal.

A 20 kV-os hálózatról 33 db közép- és kisfeszültségű transzformátor látja el a nagyfogyasztókat, illetve a kisfeszültségű hálózaton keresztül a kisfogyasztókat, valamint a település közvilágítását.

A kisfeszültségű hálózat oszlopsorral kiépített szigeteletlen szabadvezetékes, néhány helyen szigetelt szabadvezetékes kialakítású. A bekötővezetékek többnyire szigetelt szabadvezetékesek, néhány helyen, főként nagyfogyasztóknál földkábelesek.

Gázszolgáltatás

Újkígyós az algyői 8 bar-os fővezetékről kapja a gázellátást az úgynevezett „Újkígyósi” gázátadó állomáson keresztül (Békéscsaba-Csanádapáca összekötő út mellett). A településen 1987-ben befejeződött a földgázvezeték-hálózat kiépítése. A hálózat hossza 36,5 km. A hálózat üzemeltetését a DÉGÁZ Rt. végzi. A hálózatba bekötött lakások száma 1970 db.

A település gázfogadó állomása a Hosszú utca nyugati végén épült fel. Innen indul a 3 bar-os települést ellátó vezeték. A hurkolt hálózat polietilén anyagú vezetékekből áll

Telefonhálózat

A távbeszélő szolgáltatást a területen a Hungarotel Rt. végzi. A településen a hálózat kiépítettsége teljes, javarészben légvezetékes. A távbeszélő állomások száma jelenleg 1600 db (3,61 lakos/állomás). Nyilvános távbeszélő állomások (telefonfülkék) száma nyolc. A település területén a T-mobil, a Vodafone és a Pannon GSM átadó állomást létesített, így a készülékeknek a térerő megfelelő.

Kábeltévé hálózat

A kábeltévé gerinc hálózat a település egész területén ki van építve. A hálózatba bekapcsolt lakások száma kb. 1800 db. A hálózat műszaki állapota megfelelő ugyan, de a vételi minőségek változóak. A rendszer modernizálására (csillagpontos kötések stb.) lenne szükség.

Csapadékvíz elvezetés

A település teljes területén csapadékvíz-szikkasztó árkok vannak. A talaj szerkezetének köszönhetően a csapadékvíz viszonylag hamar elszikkad, azonban nagyobb esőzéseknél a mélyebb pontokon vízállások alakulnak ki hosszabb-rövidebb ideig.

Békés megye belvíz elvezetési tervében évek óta szerepelt az Újkígyós bel- és csapadékvizeit befogadó és elvezető csatorna megépítése, azonban ez a mai napig sem valósult meg. Fentiek miatt, befogadó hiányában a település nehéz helyzetbe kerül a belvizes időszakokban.

Zöldterületek

A település zöldterületei füvesítettek, részben fásítottak, gondozásukat a Polgármesteri Hivatal kommunális csoportja végzi. A közterületek (utcák) általában szintén füvesítettek és fásítottak, többnyire folyamatosan gondozottak. Az önkormányzat képviselő-testülete 2007 októberében úgy döntött, hogy a település közterületén fásítást végez. Ennek érdekében 200 nemesfa megvásárlására 367 ezer Ft-ot, további külterületi favásárlásokra pedig 200 ezer Ft-ot biztosított. A 2008-as költségvetésben a környezetvédelmi alap terhére a település 1 millió Ft-ot tervez fásításra fordítani.

A település zöldterületei közül a legfontosabbak 2007 októbere óta viselik új nevüket:

 • Központi park (hrsz: 1329) „Wenckheim park”
 • Szent Erzsébet Szeretetotthon mögötti park (hrsz: 2092/3): „Szent Erzsébet park”
 • Gyulai úti park (502/1): „Szent Imre park”

Játszótér

Szintén 2007-ben született döntés arról, hogy az Iskola utcai labdajátékra alkalmas területet alakítanak ki, oly módon, hogy a területből egy 30 x 15 m-es területet 5 m magas labdafogó hálóval körbekerítenek és két kézilabda-kaput állítanak fel. A munkák elvégzéséhez szükséges 980 000 Ft a költségvetésben biztosításra került.

A település különleges és kedvelt rekreációs területe az egykori Bányató, jelenleg szabadidő parkként funkcionál, feladata a pihenés és a játék biztosítása. A park bejáratánál 350m2-es aszfalt felület biztosítja a parkolási lehetőséget. A tó körül elhelyezett fából készült padok a természet közelségét élvezők passzív pihenését segítik elő, míg a kisebbek szórakozását a faanyagú játszóterek és a focipálya szolgálják. A terület tulajdonosa Újkígyós Nagyközség Önkormányzata, kiterjedése 5,1 ha, amelyből 0,5 ha a vízfelület. A település lakosai körében különösen kedvelt, kihasználtsága 100%-osnak tekinthető.

Szélessávú internet-hálózat

Közép-Békés három települése, Újkígyós, Medgyesbodzás és Medgyesegyháza önkormányzatai (az utóbbi gesztorságával) 2006-ban nyújtottak be pályázatot szélessávú internet szolgáltatásra alkalmas optikai gerinchálózat kiépítésére, amelyet kedvezően bíráltak el 2006. májusában. Ugyan a pályázat kapcsán időközben több műszaki és finanszírozási probléma is felmerült, a nehézségeket végül sikerült áthidalni és az önkormányzat 2007. augusztusában finanszírozási szerződést írt alá a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ ZRt.-vel. 2007 őszén kiírták a gyorsított közbeszerzési pályázatot. A pályázatban foglalt beruházás kivitelezésére vonatkozó építési-vállalkozási szerződés a Medgyesegyháza – Újkígyós – Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Kiépítése Beruházási Társulás és a SADE – INTELCOM Konzorcium (Konzorcium vezető: SADE Magyarország Mélyépítő Kft.) között 2007. november 26-án aláírásra került. A szerződés alapján a beruházás befejezésének határideje 2008. március 31. A munkaterület hivatalos átadása 2007. november 28-án 10 órakor megtörtént.”

 A pályázat alapján szélessávú internet szolgáltatására alkalmas hálózat készül el, de ez a rendszer alkalmas lesz jó minőségű kábel TV, IP telefon (a három településen belül kedvezményes díjú) és még sok, a jövőben kigondolható informatikai rendszer (biztonsági rendszerek, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, stb.) működtetésére.

Újkígyósi Geotermikus Közműrendszer

(tervezett projekt)

Az újkígyósi infrastruktúra teljesen új eleme valósulhat meg egy jelenleg tervezés alatt álló projekt keretében, amely egyszerre szolgálná a környezet védelmét és a hatékonyabb energiagazdálkodást, ezáltal a közkiadások csökkentését is.  A nagyközség önkormányzata, együttműködésben az izlandi székhelyű ENEX Gmbh-val a geotermikus energia hasznosításának komplex rendszerét tervezi kiépíteni.

A geológiai-hévízföldtani szakértői dokumentáció alapján kijelölt helyszínen, a létrehozandó oktatási centrum udvarának félreeső részén, a Felső-Pannon homokkő kiváló vízadó rétegsoraira szűrőzve, 2 000 m előirányzott talpmélységgel kerülhet lemélyítésre egy termelő termálkút. A kinyerésre kerülő 60 m3/h,  kb. 90-95 oC-os termálvíz a föld felszíne alá fektetett szigetelt távvezetéken keresztül jut a kaszkád rendszerben „sorba kapcsolt” hőfogyasztókhoz. Ezek a következők: Idősek Otthona, Iskolai Centrum sportcsarnokkal, Szeretet Otthon, Polgármesteri Hivatal, Közkonyha és Otthon, Művelődési Ház, Egészségház, Fürdő- és Wellnes Központ, Üvegházi Kertészet. Ezen intézmények teljes fűtési rendszerét geotermikus energiával táplálják, a gáz teljesen kiváltásra kerül. A hőközpontokban korszerű lemezes hőcserélők közvetítésével, indirekt módon kerül a termálhő hasznosításra.

A „lefűtött”, többször hasznosított termál fluidum egy része balneológiai hasznosításra a Fürdő komplexum gyógymedencéibe kerül, másik része pedig a fűtés után a községi Fürdő körüli közterületek hó- és fagymentesítését végzi el a szilárd burkolatok alá telepített csőkígyókon keresztül, majd a Fürdő félreeső szabad területén lemélyítésre kerülő 1700 m előirányzott talpmélységű visszasajtoló termálkútban nyer elhelyezést.

A projekt megvalósításának érdekében az önkormányzat 2007 szeptemberében pályázatot nyújtott be a Norvég Alaphoz. A pályázott összeg 2 315 ezer €, a beruházás teljes összege a tervek szerint 2 730 ezer €.

Az infrastruktúrát érintő további feladatok és elképzelések

A település infrastrukturális, közműellátottsági és közlekedési mutatói az elmúlt évek munkájának következtében összességében jónak mondhatók, vannak azonban olyan részletek, ahol a továbblépésre lehetőség nyílik, és szükség mutatkozik. A vonalas infrastruktúrát érintő fejlesztéseket az önkormányzat továbbra is prioritásként kezeli, mert ezek alapvetően meghatározzák a településen élők élet- és környezeti minőségét. Jelenleg a korábban futó beruházások lezárultak, a távlati elképzelések megfogalmazásakor abból lehet kiindulni, hogy a 2007-től megnyíló közösségi források lehetőséget nyitnak a további, például a környezetfejlesztést érintő beruházások megvalósítására.

A település infrastrukturális középtávú céljai közül ki kell emelni az alábbiakat:

– a vízellátás hálózatának korszerűsítése,

– a szennyvízhálózatra való rákötések számának további növelése,

– a nagy sávszélességű internet-hozzáférési lehetőség széleskörű biztosítása,

– a járdahálózat teljeskörű kiépítése és a meglévő hálózat folyamatos javítása,

– a belterületi közutak burkolatának folyamatos karbantartása,

– a kerékpárutak hosszának növelése,

– a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése,

– az illegális szemétlerakóhelyek felszámolása,

– a kábeltévé-hálózat korszerűsítése,

– helyi természeti és épített örökség védelme.

A nagyközségi önkormányzat pályázatai az infrastruktúra területén (2000-től)

Időpont

Megnevezés

Összes (Ft)

2002

Zöldterület fejlesztés

1 320 000

2004

Szennyvíztisztító-telep bővítése

228 000 000

2005

Újkígyós rendezési terve

9 000 000

2005

Belterületi utak felújítása

36 816 000

2006

Víztorony szigetelése

10 740 000

2006

Szélessávú internet fejlesztés

53 000 000

Összesen:

 

338 876 000

Forrás: Önkormányzat

Távlati tervek az infrastruktúra fejlesztésére:

– a szelektív hulladékgyűjtés kialakítása,

– felszín alatti csapadékelvezetés hálózatának megvalósítása,

– a közvilágítás korszerűsítése városias megoldások segítségével (pl. földkábellel).


„Kígyóölő” – az újkígyósi születésű Mladonyiczki Béla alkotása

VÁROSUNK LAKÁSÁLLOMÁNYA

Újkígyós város (akkor még nagyközség) rendezési terve (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályozás) 2007-ben készült el. A település lakóterületeinek beépíthetőségét a Helyi Építési Szabályzatban foglaltak határozzák meg. A HÉSZ és a szerkezeti terv a lakóterületeknek alapvetően két típusát különbözteti meg: kertvárosias és falusias beépítésű területeket. A kertvárosias lakóterületen a kialakítható legkisebb telekméret 500 m2, a telek beépítési módja oldalhatáron álló, beépíthetősége maximum 30 %, építménymagassága maximum 6,5 méter. Egy telken legfeljebb két lakás helyezhető el, a zöldfelület legkisebb értéke 50% lehet, az épületeket magastetővel kell ellátni.

A falusias lakóterületnek három különböző altípusa létezik Újkígyóson, melyek közül kettő esetében a legkisebb telekméret 700, a harmadik esetben 1500 m2. A beépítés módja minden esetben oldalhatáron álló. A beépíthetőség mértéke 30, illetve 25%.

Újkígyós településszerkezeti vázlata

telepulesv.jpg

Forrás: Települszerkezeti terv. Rózsaszín: lakóterület, kék: településközponti vegyes terület, lila: gazdasági-terület.

 

A nagyközség általános rendezési tervei, azok jóváhagyó rendelete, határozata, elfogadás ideje

Megnevezés

A jóváhagyó rendelet, határozat

Elfogadás ideje

Településszerkezeti terv (általános)

122/2007 (VII.16)

2007

Szabályozási terv

17/2007 (VII.20.)

2007

Helyi építési szabályzat

17/2007 (VII.20.)

2007

Forrás: Nagyközség önkormányzata

 

A nagyközség fejlesztési koncepciója, programja, egyéb tervei, programjai. A jóváhagyó határozat száma és elfogadásának ideje

Megnevezés

A jóváhagyó határozat

Elfogadás ideje

Településfejlesztési koncepció

 

72/2006. (VIII.07.)

2006

Településfejlesztési program

 

59/2007 (IV.26.)

2007

Környezetvédelmi program

 

101/2002.(IX.20.)

2002

Egyéb tervek, programok

Hulladékgazdálkodási Program

20/2004. (XII.20)

2004

Szennyvízelh. program

 

2003

Forrás: Nagyközség önkormányzata

 

A nagyközség lakásállománya az elmúlt 30 évben

Év

Lakás

1970

1664

1980

1888

1990

2125

1994

2188

1999

2227

2006

2246

 

Az egy lakásra jutó lakók számának változása

Év

Lakás/fő

1994

2,6

1999

2,5

2001

2,7

2006

2,5

 

A lakásokban lakók számának folyamatos csökkenése országos jelenség, csakúgy, mint a lakásonkénti szobaszám alakulása, melyet az alábbi táblázatban láthatunk: legnagyobb a 3 vagy több szobás lakások aránya, nem sokkal marad le a 2 szobás lakások száma, míg 1 szobás lakásból nagyon kevés található a településen.

 

Lakások megoszlása szobák száma szerint

Megnevezés

1990

2001

2006/2007

Lakások száma

(db)

Lakások megoszlása (%)

Lakások száma

(db)

Lakások megoszlása (%)

Lakások száma

(db)

Lakások megoszlása (%)

1 szobás

238

11,2

163

7,3

163

7,3

2 szobás

839

39,5

927

41,7

927

41,7

3 szobás

1047

49,3

784

35,2

784

35,2

4 vagy több szobás

 

 

351

15,8

351

15,8

Összesen

2124

100

2225

100

  2 225

100

Forrás: KSH, Népszámlálás, 1990, 2001. Tárgyévhez közeli adat: használatbavételi engedély alapján számítva.

 

A lakóépületek kor szerinti megoszlása

1980

2001

1919 előtt épült

295

1919 előtt épült

167

1920-1944 között épült

497

1920-1944 között épült

410

1945-1959 között épült

234

1945-1959 között épült

275

1960-1969 között épült

441

1960-1969 között épült

416

1970-1979 között épült

421

1970-1979 között épült

435

1980-1989 között épült

1980-1989 között épült

407

1990-2001 között épült

1990-2001 között épült

115

A táblázatból leolvasható, hogy a település lakóépületeinek jelentős része 1920-tól 1944-ig, illetve 1960-tól 1989-ig épült. A lakások korstruktúrája megközelítőleg tükrözi azok állapotát.

oreg-utcai-lakohaz.jpg

Öreg utcai lakóház

 

A nagyközségi lakásállomány komfortfokozatának alakulása

Komfortfokozat

2001

Tárgyévhez közeli adat

Lakások száma (db)

Lakások aránya (%)

Lakások száma (db)

Lakások aránya (%)

Összkomfortos

1039

46,7

1 039

46,7

Komfortos

662

29,8

  662

29,8

Félkomfortos

214

9,6

  214

9,6

Komfort nélküli

228

10,2

  228

10,2

Szükséglakás

82

3,7

   82

3,7

Összesen

2225

100

   2 225

100

 

 

.

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Kövessen minket a Facebookon is!
Facebook Pagelike Widget
Legfrissebb
Következik
 • Nincs esemény
Naptár
<< jún 2024 >>
hkscpsv
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Megszakítás