Tájékoztató az óvodai felvételről a 2023/2024-es nevelési évre – Újkígyós város weboldala

Tájékoztató az óvodai felvételről a 2023/2024-es nevelési évre

Az óvodába a 2023/2024-es nevelési évre a 2020. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező. A Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézményben a nevelési év kezdő időpontja 2023. szeptember 1.

A beiratkozás ideje: 2023. április 24. (hétfő) – április 25. (kedd) 8,00 – 15,30 óra között, vagy az év bármelyik munkanapján.

Személyesen a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény /5661 Újkígyós Kossuth u. 33./ szám alatt vagy online: az ovoda@ujkigyos.hu, e-mail címre a mellékelt jelentkezési adatlapot csatolva. 

Bármilyen kérdés esetén a következő telefonszámon lehet érdeklődni: 66/254-806

Jelentkezési adatlap letöltése

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt. 8. §).

A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik. Erről a nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) 49. §-a rendelkezik. A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni. Az óvodakötelezettség 3 éves korban kezdődik, az Nkt. 8. § (2) bekezdése értelmében.A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, a negyedik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A felmentési kérelmeket az önkormányzat jegyzőjéhez címezve az óvodavezetőhöz kell eljuttatni. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik és ennek tényét – a Védőnői Szolgálattól kapott dokumentummal – igazolni tudja.

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, tankötelessé válik abban a naptári évben, amelyben a 6. életévét augusztus 31. napjáig betölti.

Az óvodai felvételek során a hatályos eljárási szabályokat kell alkalmazni. Jelentkezhet, az a gyermek, aki 3. életévét 2023. december 31-ig betölti. Óvodába felvehető az a gyermek, aki a 3. életévét 2023. augusztus 31-ig betölti.

Azok a gyermekek, akik később születtek, a 3. év betöltésekor, év közben is jelentkezhetnek az óvodába, s szabad férőhely esetén tanév közben is felvételt nyerhetnek.

Személyes óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok szükségesek, online beiratkozás esetén ezeket az okmányokat az óvodapedagógusok által jelzett ismerkedési időpontra hozzák magukkal:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek személyi azonosítót is tartalmazó lakcímkártya,
  • a gyermek Taj kártyája,
  • mindkét szülő személyazonosító okmánya és lakcímkártyája.

A felvételi döntésről az óvodavezető 2023. május 31-ig írásbeli határozatban értesíti a szülőket. A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, melyet a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvodavezetőhöz kell benyújtani. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével.

Az óvodai felvételi körzetek a 2023/2024-es nevelési évre vonatkozóan megegyeznek Újkígyós Város közigazgatási területe, az Alapító okiratban meghatározottak szerint. Az intézmény éves nyitvatartási ideje: az adott nevelési év szeptember 1-jétől, a következő év július 31. napjáig folyamatosan tart nyitva.

Újkígyós, 2023.03.20.

Farkas Miklósné
intézményvezető

 

Jelentkezési adatlap letöltése

Kapcsolódó hírek

Kövessen minket a Facebookon is!
Facebook Pagelike Widget
Legfrissebb
Következik
  • Nincs esemény
Naptár
<< ápr 2024 >>
hkscpsv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Megszakítás